Lees verder

Aves bouwt!

Lees verder

voorwoord

Aves bouwt!

Alsmaar bouwen we aan de toekomst. Duurzaam en energiezuinig bouwen. Verbouwen van gebouwen, vormgeven aan nieuwe ICT-systemen. Maar ook bouwen aan vertrouwen van kinderen en ouders. Bouwen aan een leven lang leren door de medewerkers. We metselen met competenties en talenten van kinderen aan hun toekomst. We bouwen aan de nieuwe organisatie van SCPO en Aves. We klussen wat af met z’n allen. Maar zolang het resultaat zo mooi is, doen we dat met plezier!

Jos Timmermans
Lid College van Bestuur

Leo Breukel
Voorzitter College van Bestuur

Aves

ouders

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN

Waar zouden we zijn zonder de betrokkenheid van ouders? Hun inbreng, hulp en enthousiasme maken het mogelijk dat we samen kunnen bouwen aan de toekomst van onze kinderen. En dat talent echt vleugels krijgt.

Betrokken en belangrijk

Op elke Aves-school kunnen ouders volop meedenken, meepraten en meedoen. In de medezeggenschapsraad en de schooladviescommissie bijvoorbeeld. Of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. En voor wie graag iets met de leerlingen onderneemt en het leuk vindt om actief aan de slag te gaan op school, zijn er de activiteitenverenigingen. We koesteren het dat ouders op een positieve manier bij willen dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de sfeer op de scholen. Die betrokkenheid is enorm belangrijk. Samen met ouders zorgen we ervoor dat de talenten van hun kinderen echt vleugels krijgen.“We zijn er trots op dat we kunnen bouwen op de betrokkenheid van heel veel ouders.”
 

We zijn er trots op dat we kunnen bouwen op de betrokkenheid van heel veel ouders.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie
Dhr. J. Ouderling Lkr. RK Voorzitter
Mevr. I. Heida Lkr. OB Vice-voorzitter
Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid
Mevr. B. Kaptein Ouder OB Lid
Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid
Mevr. S. Zuidema Ouder RK Lid
Dhr. A. Aukes Lkr. RK Lid

 

Aves

medewerkers

EEN TEAM WAAR KINDEREN OP KUNNEN BOUWEN

Ook een leerkracht is nooit uitgeleerd. Bij Aves vinden we het dan ook belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Als professional én als mens. Daar geven we hen alle ruimte en mogelijkheden voor. Want alleen dan kunnen de kinderen echt op onze leerkrachten bouwen.

Personeelsgegevens

Bij Aves werkten in 2017 244 fte. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (81,9%). Opvallend is de grote groep van 29-jarigen. De grafiek zal er – in de komende jaren – waarschijnlijk anders uit gaan zien door voorgenomen samenwerking met de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs. De kans is groot dat bij een toename van het aantal fte de effecten per leeftijdsgroep iets minder extreem zullen worden.

De 244 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie:

Gem fte incl. bapo 2012 2013 2014 2015 2016
0 t/m 24 14 9 4 3 8
25 t/m 34 67 68 69 68 72
35 t/m 44 45 48 50 52 55
45 t/m 54 51 48 44 43 45
55 t/m 65 63 64 60 60 54
65+ 3 1 3
Totaal 240 237 230 227 237

Aves Academie 

Aves medewerkers kunnen een leven lang leren. Met dank aan de Aves Academie. Die biedt een omvangrijk aanbod aan trainingen, workshops en leergangen waardoor onze collega’s nóg beter in hun vak worden.

Bij Aves bouwt iedereen aan de toekomst van de kinderen én aan zijn of haar eigen ontwikkeling.

Mobiliteitsverzoeken

We houden onze leerkrachten graag in beweging. Willen ze hun talenten op een andere Aves school verder ontwikkelen, dan proberen we altijd gehoor te geven aan die wens. Uiteraard dient er dan wel een juiste vacature te zijn voor degene die graag op een andere school aan de slag gaat. In 2017 kwamen er 32 verzoeken voor mobiliteit binnen. Voor 15 medewerkers lukte het een passende nieuwe school te vinden.

Een project waar muziek in zit

Met open armen worden de vakleerkrachten muziek Sia Wentink en Salomé Huitema wekelijks ontvangen op de Aves scholen. “Kom je vandaag bij ons lesgeven? Juf, bedankt voor deze mooie les”. Het klinkt ze als muziek in de oren. Beide leerkrachten werken samen met de vakgroep muziek van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Ze wisselen vakkennis uit en leren van elkaar. Doel is om het muziekonderwijs op de scholen te versterken. Niet alleen de leerlingen maar ook de groepsleerkrachten krijgen ‘les’. Lesideeën worden uitgewisseld en daardoor krijgen de leerkrachten meer handvatten voor leukere muzieklessen. Een initiatief dat, mede door subsidie van de gemeente Noordoostpolder, het muziekonderwijs een impuls heeft gegeven. “Het plezier straalt er vanaf”, zegt de bevlogen Salomé Huitema die les geeft op een zestal scholen. “Kinderen gaan een persoonlijke drempel over. Fantastisch om leerlingen door zang en dans mee te nemen in hun eigen belevingswereld. Ik geniet van elke les.” Genieten doet ook Sia Wentink, die op drie scholen muziekles geeft. “Het lesgeven is door de wisselende groepen erg intensief. Wat mij heel erg aanspreekt is dat je muziek met elkaar maakt. Niemand wordt uitgesloten en als kind doe je het nooit fout!” Met eigentijdse liedbundels en muzieklessen die bij de schoolthema’s passen, sluiten ze aan bij de ervaringswereld van de kinderen. Deelnemende scholen reageren enthousiast. “Ik ben blij dat we meedoen met dit project”, zegt een groepsleerkracht. “Ik doe lesideeën op en groei mee met mijn groep. Dit project geeft mij en mijn leerlingen veel plezier en voldoening”. Een uitspraak waar Salomé en Sia zich in kunnen vinden. “De samenwerking is uniek en heeft duidelijk meerwaarde. Dit is nou echt een project waar muziek in zit.”

Aves

identiteit

ELKE SCHOOL BOUWT MET ZORG AAN ZIJN EIGEN IDENTITEIT

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Er zijn katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen, die elk op een eigen manier zorgvuldig bouwen aan een herkenbare eigen identiteit.

Identiteitscommissie

Twee commissies adviseren Aves over de identiteit van de verschillende scholen. In de praktijk werken beide commissies als één commissie samen, omdat Aves vindt dat het belang van identiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Naast openbare, katholieke en oecumenische scholen kent Aves ook samenwerkingsscholen op basis van twee of (soms) zelfs drie identiteiten. Het bewaken van de identiteit van deze scholen vraagt uiteraard extra aandacht.

Lessen Leren Leven

In augustus 2017 zijn weer 5 scholen gestart met de lessen ‘Leren Leven’. Deze lessen levensbeschouwing, die in eigen huis zijn ontwikkeld, werden al op een groot aantal Aves scholen als pilot gegeven. De identiteitscommissie bekeek onder meer hoe de begeleiding van de leerkrachten plaatsvond, de projectgroep bekeek hoe de verdere uitbreiding naar nieuwe scholen kan worden vormgegeven en hoe het programma inhoudelijk kan worden doorontwikkeld.

Voor OBS de Carrousel en OBS de Keerkring is nog een jaar extra genomen om de communicatie over het invoeren van Leren Leven goed te laten verlopen.

Identiteitskader

In het afgelopen schooljaar en het nieuwe schooljaar is veel werk gemaakt van de identiteitsbegeleiding op alle scholen binnen Aves. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door Tamar Kopmels, identiteitsbegeleider voor de openbare scholen en een deel van de samenwerkingsscholen en Jacqueline Huizinga, identiteitsbegeleider voor de katholieke scholen, de oecumenische school en het andere deel van de samenwerkingsscholen.

 

Aves ondersteunt alle scholen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van hun eigen identiteit.

Vreedzame school

“Naar wie zou jij toegaan bij een conflict? Wie denk je dat een ruzie goed kan oplossen? En zou jij een mediator willen zijn?” Drie simpele vragen. Maar het antwoord op die vragen is niet altijd makkelijk. Dan moet je wel weten wat kwaliteiten zijn. Van jezelf en van de ander. Met de Vreedzame School (er zijn er 950 in heel Nederland) leren we onze kinderen dat ze naar elkaar kijken, naar elkaar luisteren en met elkaar praten. Verschillen, overeenkomsten, eigen talenten. Je mag er zijn en samen ben je verantwoordelijk. Kinderen uit groep 6 en 7 van de Carrousel en van de Koperwiek werden getraind in leerling-mediation. Door inzet van leerling-mediation geef je kinderen zelf een actieve rol. Niet alleen door argumenten op een rij te zetten, maar door je te verplaatsen in de ander en samen te zoeken naar oplossingen. Zo leer je kinderen dat je op elkaar boos mag zijn en toch bij elkaar hoort als lid van dezelfde groep.
Met grote trots kunnen we zeggen dat alle deelnemers zijn geslaagd. Iedereen verdiende een prachtig diploma. En begin juli mogen we met z’n allen juichen. Dan krijgen we als eerste KindCentrum in de polder het certificaat ‘De Vreedzame School’. Een certificaat waar twee jaar lang hard voor gewerkt is. Een mooie opstap naar een Vreedzame wijk... dat zou toch wat zijn.

Aves

onderwijs

EEN FUNDAMENT VOOR TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart en ons onderwijs verandert natuurlijk mee. Want goed toekomstgericht onderwijs vormt het fundament voor een leven vol kansen en mogelijkheden. De plannen zijn ambitieus en zeker haalbaar.

Schoolplan 2019 – 2023

Omdat de samenwerking met SCPO in 2016-2017 versneld is opgepakt, is er een ander koersdocument geschreven dan eerder gepland was. Tijdens maaksessies is het koersdocument ‘het nieuwe hart” geschreven waarin het College van Bestuur de ambities voor de nieuwe organisatie heeft omschreven. Dit document “het nieuwe hart” vormt mede de basis voor het schrijven van het nieuwe Schoolplan 2019-2023. Daarin worden de gewenste concrete ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd:

  • Vormgeving van het onderwijs: het leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een flexibele(r) indeling van leerlijnen, leerdoelen en leerlingen die recht doet aan gepersonaliseerd leren. Het onderwijs gaat nog beter aansluiten bij de natuurlijke en brede ontwikkeling van individuele leerlingen.
  • Organisatie van het onderwijs: leerkrachten functioneren vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking in autonome, resultaatverantwoordelijke (deel)teams.
  • Opbrengsten van het onderwijs: leeropbrengsten worden geoptimaliseerd door de implementatie van een onderzoekmatige aanpak in elke school.
  • ICT: wordt ingezet in het primaire proces bij het efficiënter doorlopen van de leerlijnen, het vormgeven van een krachtige didactiek en het 24/7 leren in en buiten het schoolgebouw.
  • Professionalisering van medewerkers: de medewerkers ontwikkelen hun professionele houding, kennis en vaardigheden. De Aves academie wordt geherstructureerd op basis van de leerdimensies eerste, tweede en derde orde leren.
  • Er worden leeractiviteiten georganiseerd op school- en Aves-niveau, die bijdragen aan de vorming van de professionele identiteit van de medewerkers en hun leer- en veranderhouding.

In het Schoolplan 2019-2023 zijn de ambities en gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd.

Alleen maar voldoendes

Ook het afgelopen jaar heeft de onderwijsinspectie geen enkele Aves school aangemerkt met een onvoldoende. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2011 toen één school één jaar een zwakke school was. Vanaf 2012 voldoen al onze scholen aan de kwaliteitseisen van de inspectie.

 Minder uitstroom naar VMBO

De uitstroom naar VWO en HAVO stijgt terwijl de uitstroom richting VMBO steeds kleiner wordt. Dit baart zorgen voor de ontwikkeling van het vakcollege in Emmeloord, waar zich steeds minder kinderen aanmelden. Dit vakcollege is een samenwerking tussen het Zuyderzee Lyceum en het Emelwerda College. Aves ziet dit als een goede opleiding met een grote mate van werkzekerheid in de toekomst.

 

Samenwerking met SCPO

Aves verbindt. Dat is één van onze kernwaarden. Aves zoekt de verbinding met de lokale samenleving en dus ook met de lokale onderwijspartners. Want samen bereik je meer. Meer dan de som der delen. En dat is exact waar het onderzoek naar een intensievere bestuurlijke samenwerking met stichting SCPO om draait. Zodat we nog meer kunnen bieden aan al die kinderen die het beste onderwijs verdienen. Begin oktober gaven de GMR-en van beide stichtingen een positief advies voor de uitvoering en aanpak van fase II van dit onderzoek. Dat was dé fase waarin we samen met SCPO gingen kijken naar onze ambities voor die intensievere samenwerking. We organiseerden dan ook meerdere themabijeenkomsten waar we met betrokkenen uit alle lagen van onze organisaties brainstormenden over de toekomst. Want in de loop van 2018 hopen we te kunnen vertellen wat de samenwerking betekent voor iedereen. Voor leerkrachten, ouders en kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Op school en in de klas.

Aves

missie en visie

AVES BOUWT EEN NEST WAARIN TALENT VLEUGELS KRIJGT

Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent vleugels.

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing. Vanuit de gedachte dat alles wat je aandacht geeft groeit, maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en het management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

De kernwaarden van Aves

Aves biedt verscheidenheid

Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.

Aves is sprankelend

Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’ staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.

Aves verbindt

De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen.

Aves ontwikkelt talent

Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en bestuurlijk. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht.

Aves is evenwichtig

Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-school excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit.

 

Aves ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk kind, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid.

Aves

organisatie

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERKE EN GEZONDE ORGANISATIE

Het is al weer zeven jaar geleden dat Aves het licht zag. In die tijd is er veel bereikt en nu staan we aan de vooravond van weer een grote stap voorwaarts: de samenwerking met de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO).

Nieuwe vergezichten

Op de valreep van 2016 waren er ontmoetingen tussen de raden van toezicht van SCPO en Aves. Begin 2017 mondde dit uit in een opdracht aan de beide colleges van bestuur om de samenwerking weer op de agenda te zetten. Dat is voortvarend gedaan, met een enorme hoeveelheid werk tot gevolg. Maar het levert ook veel enthousiasme, vertrouwen en nieuwe vergezichten op. Samen gaan we bouwen aan een nóg sterkere en gezonde organisatie.

Aves ondersteunt

Als maatschappelijk betrokken organisatie steunt Aves goede doelen tot een maximum van 1 euro per leerling per jaar. Altijd zal het een kindgerelateerd doel moeten zijn en in de nabijheid van Aves. De projecten die wij in 2017 hebben ondersteund zijn Stichting Kinderboerderij, Stichting Leergeld en Stichting Bosbadhal.

Bestuurlijke visitatie

Vlak na de zomer 2017 kreeg het samenwerkingsverband Passend Onderwijs een bestuurlijke visitatie door de onderwijsinspectie. Ook kreeg Aves in september 2017 een bezoek van de onderwijsinspectie ‘nieuwe stijl’. Bij de nieuwe aanpak kijkt de inspectie naar Kwaliteitszorg, Financiën en Ambities. De resultaten van de visitatie waren met het uitbrengen van dit jaarverslag nog niet bekend.

De beoogde samenwerking met SCPO levert veel enthousiasme, vertrouwen en nieuwe vergezichten op.

Organogram

Avesorganogram

 

Raad van Toezicht Functie

Dhr. E. Rijnders

Voorzitter

Mw. J. Kets-Vroegop

Vice-voorzitter

Dhr. G. de Bruin

Lid

Dhr. C. Tolsma

Lid

Dhr. N. Strolenberg

Lid

Dhr. F. Zeilstra

Lid

 

College van Bestuur Functie

Dhr. L. Breukel

Voorzitter

Dhr. J. Timmermans

Lid

 

Avesdag – Wetenschap en Techniek

Voorzien van een opgeladen tablet en smartphone trokken ruim 300 leerkrachten en personeelsleden op woensdag 24 mei 2017 naar ‘t Voorhuys voor de jaarlijkse Avesdag. Ditmaal stond de dag in het teken van Wetenschap en Techniek. Een belangrijk onderwerp voor het onderwijs, dat op dit moment grote ontwikkelingen doormaakt. In zijn inleiding confronteerde voorzitter Leo Breukel het publiek met de uitkomst van een door Aves uitgezette ‘phishingmail’, een nepmail, waarin op slinkse wijze naar een wachtwoord werd gevraagd. Dit in het kader van de wet op bescherming persoonsgegevens. Ruim tweederde van de leerkrachten liet zich beetnemen. Het middagprogramma bestond uit een ruim aanbod aan workshops, allemaal in het kader van ICT, wetenschap en techniek en diverse Aves scholen presenteerden hun voortgang op dit terrein. Na het buffet vertelde ruimtevaarder André Kuipers over de geschiedenis van de ruimtevaart en zijn eigen weg naar de sterren. In rakettempo vertelde hij over zijn boeiende opleiding en ervaringen als astronaut, voorzien van prachtige foto’s en documentatie. Voor iedereen was het een les in verwondering over de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet. In de lezing van Kuipers kwam naar voren hoe techniek en wetenschap verbindende factoren zijn tussen vele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en ook sociale vaardigheden. Maar vooral ook hoe doorzettingsvermogen en een goede opleiding dromen kunnen verwezenlijken.

Aves

huisvesting

BOUWEN AAN DUURZAME GEBOUWEN

Aves-scholen zijn prettige plekken waar het leuk is om te leren, te leven en te beleven. Aves investeert graag in de kwaliteit van al die schoolgebouwen. Wij zien de scholen namelijk als onze nesten waar we de talenten van onze kinderen vleugels kunnen geven.

Update schoolgebouwen

Ons streven is dat alle Aves-scholen per 1 augustus 2020 zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Bij niet-recent vernieuwde/gerenoveerde gebouwen wordt de functionaliteit voor maximaal € 500.000,- verbeterd. Na inventarisatie bleek dat 14 gebouwen hiervoor in aanmerking komen. Samen met de gelden voor onderhoud komt het budget op ongeveer 1 miljoen euro. In de loop van 5 jaar zijn de verbeteringen gepland. Verschillende bouwactiviteiten zijn al afgerond.

Samenvoeging van scholen in Luttelgeest

Het leerlingaantal op CBS De Rank, een SCPO school in Luttelgeest, daalde. Daarom kreeg Aves het verzoek of de twee scholen in Luttelgeest konden worden samengevoegd. Het proces van samenvoeging van de twee scholen is in augustus 2017 gestart en verloopt voorspoedig. De locatie van De Rank wordt de locatie voor de nieuwe school. Daarvoor zal De Rank vergaand worden gerenoveerd en zal er een kleine uitbouw plaatsvinden. De samenvoeging van de twee scholen zal in augustus 2018 plaatsvinden. Vermoedelijk zullen de renovatie en uitbouw later klaar zijn.

Uitbreiding SWS De Fladderiep

De aanbesteding van de grootschalige verbouwing en uitbreiding is afgerond. De huidige budgetten van de gemeente dekken echter niet de werkelijke kosten. Er moest dan ook fors bezuinigd worden in het ontwerp. De bouw is gestart in de herfst van 2017. De oplevering is voorzien in 2018. Daarna zal het gebouw van de Pionier worden overgedragen aan de gemeente.

MFA Rutten

In Rutten is een principeakkoord bereikt om te komen tot de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA), waarin ook de beide scholen worden gehuisvest. Het traject kent verschillende hindernissen. Voor de schoolbesturen is het niet meteen een voordeel om hierin te participeren, maar omwille van de wens van het dorp hebben SCPO en Aves zich welwillend opgesteld. Uiteindelijk krijgen de twee scholen minder vierkante meters dan wanneer het om een zelfstandige scholenbouw zou zijn gegaan. Wel kunnen er ruimtes worden gedeeld. Dat biedt wellicht voldoende ruimte in de toekomst.

Een Aves school is als een vogelnest waar de talenten van onze kinderen vleugels krijgen.

De Wissel en De Ark zijn excellente scholen geworden in 2017.

Op maandag 23 januari jl. ontving de basisschool de Ark uit Espel in verband met haar eigen ontwikkeld MIC-concept het predikaat Excellente school. Op dezelfde dag kreeg ook De Wissel in Luttelgeest het predicaat Excellente school uitgereikt. AZS De Wissel is de eerste excellente asielzoekersschool van Nederland. Volgens de jury excelleert De Wissel in het onderwijsaanbod voor nieuwkomers in de breedste zin. De goede en vertrouwde basis zijn hierin de kernwoorden. Een goede basis ten aanzien van cognitieve ontwikkeling en een vertrouwde basis ten aanzien van veiligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook ten aanzien van normen en waarden en culturele achtergronden om de leerlingen voor te bereiden op een volwaardige plek in de Nederlandse maatschappij.
De jury heeft ervaren bij de Ark hoe vertrouwd het profiel is bij alle geledingen in de school en is ervan overtuigd dat de school erin zal slagen als ambassadeur op te treden voor het MIC-concept. In feite constateert de jury dat het concept tot in het dna van de school doorgedrongen is.
De trotse schoolleidingen mochten het predicaat in ontvangst nemen in bijzijn van alle teamleden en leerlingen. De leerlingen kregen een heerlijke traktatie en leerden die ochtend wat het woord ‘excellent’ betekent: “niet goed, maar heel goed” wist een van de leerlingen het woordkeurig uit te leggen. En zo is het! Een resultaat waar hard voor gewerkt is en waar we trots op mogen zijn.

Aves

financieel

AVES IS EN BLIJFT FINANCIEEL GEZOND

Aves bestaat al weer zeven jaar en in die tijd hebben we een gezond financieel fundament gelegd waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Ook wanneer de beoogde samenwerking met SCPO doorgang zal vinden.

Kengetallen

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en weerstandsvermogen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen. De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de stichting. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

We staan er goed voor

De financiële positie van de stichting is ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. De liquiditeit is licht gedaald door hogere kortlopende schulden in 2017 dan in het jaar ervoor. In 2016 zijn grote teruggaven ontvangen inzake te veel betaalde loonheffing. Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Aves heeft de afgelopen zeven jaar een financieel gezonde organisatie gebouwd die de toekomst met veel vertrouwen tegemoet ziet.

Exploitatieresultaat

Er is een positief exploitatieresultaat over 2017 gerealiseerd van € 1.155.320,-, terwijl er een klein resultaat was begroot van € 7.493,-.

Baten

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

Rijksbijdrage OC en W

20.117.493

18.792.964

19.371.841

Overige Overheids-
bijdragen

139.657

231.190

161.617

Overige Baten

362.407

196.353

615.881

Totale Baten

20.619.556

19.220.507

20.149.340

Lasten

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

Personele Lasten

15.859.271

15.551.331

15.256.498

Afschrijvingslasten

561.540

706.361

572.753

Huisvestingslasten

1.408.716

1.278.945

1.303.085

Overige Lasten

1.731.247

1.760.537

1.674.355

Totale Lasten

19.560.775

19.297.174

18.806.691

Resultaat

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

Saldo Baten en Lasten

1.058782

76.667-

1.342.649

Financiële Baten en Lasten

96.539

84.160

29.918

Buitengewone Baten en Lasten

0

0

0

Netto Exploitatieresultaat

1.155.320

7.493

1.372.567

 

Vermogenspositie

2014

2015

2016

2017

Liquiditeit

3,64

3,24

4,22

3,75

Solvabiliteit

77,83%

75,9%

80,9%

80,9%

Weerstandsvermogen

27,4%

28,4%

31,1%

31,1%

Balansresultaat

Activa

2017

2016

Vaste activa
Materiële vaste activa € 5.183.188 € 4.202.133
Financiële activa € 2.732.347 € 2.657.799
Vlottende activa
Vorderingen € 1.280.986 € 1.104.070
Liquide middelen € 5.190.464 € 4.672.193
Totaal activa € 14.386.985 € 12.636.195
Passiva

2017

2016

Eigen vermogen € 11.362.848 € 10.207.528
Voorzieningen € 1.111.341 € 1.046.184
Kortlopende schulden € 1.912.796 € 1.382.483
Totaal passiva € 14.386.985 € 12.636.195

 

Aves

scholen

DE AVES SCHOLEN

Aves is een stichting voor 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder, de gemeente Kampen en de gemeente Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, oecumenische en samenwerkingsscholen.

Scholen Plaats Directeur
SWS De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
RKBS De Horizon Ens Dhr. Fred Lübbers
KBS Mariabasisschool Marknesse Dhr. Dick Bakker
SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof
SWS Fondali Creil Dhr. Theo Oosterveld
KBS Dr. Schaepmanschool Kampen Mevr. Marleen Aalberts
KBS St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Jeanette Masteling
Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin
KBS Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman
KBS Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen
KBS St. Josephschool Emmeloord Mevr. Margret Omtzigt
SWS  Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo
SWS De Wending Bant Mevr. Ella v. Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
OBS De Carrousel Emmeloord Dhr. Alex Blei
OBS Roderik van Voorst Emmeloord Mevr. Heleen Wijnhoud
OBS De Keerkring Emmeloord Mevr. Esther Smit
OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Robert Lindeboom
ODS Windkracht 10 Emmeloord Dhr. Marcel Tuinstra
OBS De Regenboog Ens Mevr. Francien Soeter (m.i.v. 1-6-2017)
SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker
OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Inge Weijs
AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
SWS De Sprang Tollebeek Mevr. Henriëtte Wentink (m.i.v. 1-3-2017)

 

Een Veer voor ‘de invallers’

Ook dit jaar werd tijdens de Avesdag weer de Veer uitgereikt. Deze keer ging de Veer naar een onmisbare groep: ’de invallers’, vertegenwoordigd door Petra van Driel en Nicolette Wiersma. De wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op de één of andere bijzondere manier hebben ingespannen voor Stichting Aves. De prijs van 1.000 euro mag door de winnaar aan een goed doel worden geschonken. Het bedrag van de Veer van 2016, toegekend aan adviserend bestuurslid Herman Snelder, werd geschonken aan stichting ‘Papoeajeugd naar school’. Het bedrag wordt besteed aan financiering van de opleiding voor kinderen in Papoea Nieuw Guinea.

Aves